วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

News 08/04/60

อีเวนต์ Neko Atsume ฉายวันแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันแรกของการฉายภาพยนตร์ Neko Atsume ได้มีเหล่านักแสดงทั้งคนและแมว รวมถึงผู้กำกับ มาโปรโมตภาพยนตร์ โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่อัตสึชิได้ร่วมงานกับคุณโอคุโบะ โดยที่คุณโอคุโบะกล่าวว่า อัตสึชิเป็นคนที่จริงจังมาก และเธอก็ประทับใจอัตสึชิตั้งแต่ยังเป็นนักแสดงเด็กโดยการรับบทจิบิโนริดะ สนุกมากที่เห็นอัตสึชิเปลี่ยนไปเป็นผู้ใหญ่ และอยากกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง


Kayoko Okubo, a popular application "Neko Atsume" fan, confesses honest impressions to movie work!


First day stage greeting of the movie the smartphone game "cat gathered," "Cat thick of the house" was held at Shinjuku Musashino Hall on April 8, Atsushi Ito, Shiori Kutsuna, Kayoko Okubo, Masatoshi Kurakata director on stage. Okubo said Okubo was addicted to the game "Neko Atsume" than before, praising the performance of the completed work as "superb". 


This movie made the game of enjoying watching the cats visiting the garden. A novelist who fell into a slump encounters a cat and draws a figure that will change. Okubo confessed the reason why he was addicted to the game, "It was fun to have cats gathered. I guess it was lonely." 


As he was a fan, he seemed surprised when he decided to make a movie. Okubo is take the "only illustrations. Nante to movie there, stupid do not that? I thought 's. I thought there not? Not become a movie collect the cat" and honest thought. However, "I really became a movie," witnessed the finished work and said, "The view of the world of the application is properly included in the movie, it is splendid." Ito and Okubo played their first appearance in this work. Ito is "very serious person. Even for our play, had piled up supervision and exchange in the field. Wow Do not think I was," she said fondly to posture as an actress. Okubo, while shy "Thank you", "Ito-kun is amazing impression of Chibinorida era. And be exchange of adults with each other, it was fun," the co-star and recalls. 


But appearances scene of Okubo and "not out to more than I thought," is the only so slight it is, Ito also when the leak honest impressions as "not the amount of the person who is the stage greeting," Okubo "stage greeting It is exactly like that it is not a quantity! It is exactly like that, inviting the laughter of the venue. <A I = 5> Cinnamon & Drop of cast also appeared on the stage. It was all together, but in the end I decided to appeal the movie in the cat language I wrote "Nyan" at the end of the word. Okubo is also saying, "embarrassing Naa", "of .40 generations to be healed from children to the elderly lonely, you come in. Couples are also healed to watch people who have a heart that Susan, after watching movie I wish I could do Nyan-Nyan! "Norinori said. 【Intersection · sentence / Narita Honda branch】

Stop beautiful ... The cat is also a melon melon in the beauty of Shoota?


Actress Junna Shiori (24) attended the premiere setting of the movie "Neko Atsume no ya" on the 8th in Tokyo. In 2006, Yuta who won the jury special award in the "11th All Japan National Bishoujo Contest" and entered the entertainment industry has also been elegantly appealing in recent years, reputation as "beautification does not stop" on the net , On this day it was also a ringing till the cat.Atsushi Itoh, Kaiyoko Okubo, Director Mr. Kurano Mr. Munitoshi Kurata enthusiastically attracted the audience with a striking look with a bright red lip that looks like a white costume. From the absence of a co-starring scene in the play, Okubo, who first met this day, was also aimed at the look of envy, "Looking at me 20 years ago." Furthermore, in the photo session, there were also a cute scene that the cat dropped by himself, and the cat cinnamon embraced by Ito also became melodramo, or not grabbing the musical arms.


This work makes live-action movie of smartphone game application "Neko Atsume" that healed by just looking at the cats visiting the garden. A heart-warming "cat full story" heart-warming "Cut full story" drawn by familiar cats in CM and drama with novelist Saku Honobu (Ito) who is suffering from slump and cats gathering at an old private house where I moved.

Ms. Mutsuna who was asked about the work "What is surprising" is a glimpse of the dirty side when I went to see the night cherry blossoms in Kyoto with my friend who came to visit from Korea 1 or 2 weeks ago Introducing episodes. It seems to me that I thought to see the cherry blossoms that were lighted up at Kiyomizudera, but at that time still before the cherry blossoms bloomed. Yuna said, "I was looking forward to seeing a cherry blossom at night, but nothing was blooming, but I saw the light up of the tree in the bud state," he bitterly laughed. (Interview / Nishiki Onna)


The movie "House of Neko Atsume" is released nationwide


https://www.cinematoday.jp/news/N0090810


Movie "House of Neko Atsume" on the first day on the stage greetings
Ito Atsushi, "Because cats are cute, I want many people to visit the theater!"

Atsushi Ito of actor movie "Cat thick of the house," which is starring, celebrated its premiere on April 8, the first day stage greeting has been carried out at Tokyo Shinjuku Musashino Hall. In this stage greeting, starring Atsushi Ito, including actor Atsushi Ito, actor Takeda Okubo Kayoko, and director Kurata Masatoshi attended. Cats with cinnamon and drops also appeared.
Let's make a live-action film as a title "Neko Atsume's House" as a big hit game application "Neko Atsume" attracting worldwide attention! It is also a work that you can enjoy cats who appear more than 20 on screen as well as just enjoy watching the cats visiting the garden.


Celebrated its premiere, starring Ito is "facing a finally the first day, feeling going Suda' from his place has sprung up." And, joy of greeting.


"Since I was in school since I entered this cinema, I am pleased that you are coming to this cinema," Tsunaga and Ms. Onna are deeply impressed.Okubo invited us to laugh at the audience, "I do not have awareness of a strange real estate role and I do not go out more than I expected, so please do not miss it."

Ito is called the first time co-star in the movie of the Okubo, "Wow have to interact with the site supervision even for your play, I thought that serious." And so it was good impression, Okubo to this "It's thanks!" Ito in childhood had played in variety shows for Okubo had the impression of "because there is a strong impression of Chibinorida, although the role, I had played I think all right kana? Lend the house." He said It seems.

The Kutsuna and Okubo is good and did not meet in the shooting, Okubo "seems to look at me Mr. Kutsuna is of 20 years ago, I after 20 years will be this way." Invited and, laugh joke mingled talk It was.I heard about the cats that appeared a lot in this work, Ito said, "Cinnamon is very good, he plays with a faithful faithfulness that it is not a level requested of a cat but it is written in the script! Praise it. Both Anna and Okubo acclaim the performance of cats! It is!

At the end from Ito, "Cats are pretty, it is a heartwarming story, I want many people to visit the theater to many people!" I appealed.
(Wolframakoto)Atsushi Ito & interview with 

Shinano Mutsuna! 


Anyway cat packed! Nyandafuru originally, a cat movie "Cat in Neko Atsuki" is finally released on Saturday, April 8.
Nako Atsume "popular game application as it is, this work that skillfully made a story is a mistake not to mention plenty of cats, as well as that heartwarming story and a beautiful location to be healed. This time, I will listen to Atsushi Ito, starring Mr. Atsuna Shiori, about the book, and about the cats that are crucial.
- Did you like cats in the first place?
Atsushi Ito (Hereinafter, Ito) "I liked it, I am trying to touch the cats in my neighborhood well, but I always do not touch them, they have escaped (laugh)"
- Is it a dog kept at home?
Ito "That's right, until I came across this piece I was a dog fellow, but now I also love cats."
- Consciousness with respect to cats changed?
Ito: "It has changed at all, I also liked cats, I felt a distance somehow, but it makes me very close by taking a picture this time and it is completely different from the cat image I thought "
Minato Shiori (hereinafter referred to as "Yunna") "I also like it, but since I came to Japan, I have become a favorite dog faction until then until now I guess if there is a cat that is also familiar with a single cat, that is I will like you as a result. "
Ito "The cat who co-starred was really nice cats,"
- Having been surrounded by so many cats, was healed during shooting?
Ito: "I was quite healed, there are lots of waiting times during shooting, but thanks to the cats I can spend it with a good feeling.The cat comes closer during the break.I was playing with them. Waiting time did not bother me or I could rather enjoy it. "
Yuta "I too! During breaks I'm playing with cats, Mr. Ito or whatever was going to tattle with Tatami?"
- Is that a new lodge of Saku Books that Mr. Ito plays? That house is nice, is not he?
Ito: "It's wonderful, the location is also beautiful."
- If you say that you can live there, will you live?
Ito: If I want to live ... If only for a few days (laugh), after thinking about work, going to Tokyo from there is not realistic, but my child is now one year old I think that if you grow up in a place you grow up and grow up, it is surrounded by greenery, it was summer when shooting, but the quality of the heat is completely different from Tokyo. "
Yuna "It may be difficult for me to live in. (Lol) But I'd like to stay, insects are okay, fine and nature is okay, so for a short period ..."
Ito: But, if a cat comes along in the environment, it seems fun.When I work in a closed space and become humanly closed, I also understand the feelings of Saku book I feel like that. "
- Saku Books that Mr. Ito plays is a novelist in a slump. I do not think it will be quite easy to play while I am in a slump.
Ito "I am not as good as the novelist, but I think that the same sense also exists in my work that the sense that I can not rely on anyone, I also remember the lines and feel like I'm always being driven So I think that I could imagine a lot of his feelings. "
- Have you ever been a slump?
Ito: "There is nothing I have thought, but there are things to always suffer and suffer, I feel different if it is said that it is a slump, but in that sense, I have not met yet."
- Mr. Minaza?
Yonna: "I wonder how it is .... After coming to Japan for a while, the change in the environment has been great for a while, so now when I remembered, I was worried a lot."
Ito "How old were you in Japan?"
Yonna "When I was 14, I had a change in words and culture, even at work and I felt like I crossed my capacity, I do not know if it is a slump."
- This work is a live-action version of the application "Neko Atsume". What kind of impression did you hear when you heard that movies are what originally does not have a story?
Ito: I could not imagine it at all ... How cats are involved in the main character in the first place, but it is very natural as I read the script.I thought it was honestly funny, it would be an interesting work I felt like I was out. "
- Tsunada Michiru played by Mutsuna is pinched as an editor. Moreover, in the play, I was not involved with a cat as much as Mr. Ito did.
Yuna "(Ito-san) was envious, I, I have not touched the cat for a moment in the movie (laugh)"
Ito: But, as long as it makes it plus or minus zero, while playing with a cat, he played with a cat, did not he?


- By the way, do you think which of them is close to dogs and cats?
Ito "How about you .... I am probably a dog.It is not a cat that protects my area, I do not feel like doing something from myself, but dogs are quite well. By the way "
Mr. Ito: Mr. Ito surely will come (laugh). I wonder if it is a dog ......
Ito "Mr. Minato gives me a bit of a dog sense for me, though (laugh) But I think that it is actually a cat, I guess it's a shit, but when I speak it is not shy at all. Feeling (lol) "
Suzuna: "It's truly pretty shy, but Ito is interesting ... ...."
- I can understand that feeling. Mr. Ito is easy to contact.
Yuta "I never ridden with people and tatami mats"
Ito "I am not there, either, although it is not drawn in the main story, there is a small tatami room next to the main room, where we are always playing, it's about a quarter half,"
- It seems that the shooting site was considered quite friendly.
Ito: That's pretty.I am not shy, I do not like suddenly being able to stuff a distance, but this time it's a nice feeling distance feeling.This is not the first time for Mr. Suzuna, There was something that I knew and it was nice to have had a good time together with the wait in a nice place. "
- The content of the movie is not being destroyed, it is a very warm story. It was also transmitted from the main part.
Ito: "That's nice, the scene was also a really calm feeling."

- Finally, this time it was a house that gathers cats, do you have what you collect personally, something you need?
Ito: I'm a lip, you always need a lip, I do not want the situation of forgetting anymore ... I always have it in my car and today I also have two bags, There are more than 10 stocks in the bathroom, everywhere, there are more than 10 stocks.It wants to collect this already or I can not live without it (laugh) "


Celebration Movie "House of Neko Atsume" released! Attractiveness of a cat to listen to Atsushi Ito and Mr. Atsuna Ito appearance ♡


Neighbor Neko has introduced before, Movie "House of Neko Atsume" ★ Because it was released on April 8, many people have already seen ♪ ♪ Because many cats come out, I like cats Although it is an irresistible content ... The charm of "Neko Atsume no home" is not only that ♡ If you have spent time with a cat you can not stay without sympathy "There are good cats ♪ There are plenty of points that I can think of ♪ After seeing the movie, I will want to say "Thank you" to a love cat unintentionally ★


This time, my neko talked directly to Mr. Atsushi Itoh and Ms. Shoten Masato who are appearing in "The House of Neko Atsume"! Not to mention the sights of "Neko Atsume no ya", as well as changes in the image that Mr. Ito who owns a dog felt in a cat with a cat with a cat, and Ms. Muta and a neighbored episode of a neighborhood cat! ★ I took plenty of time ★ Cinnamon of Scottish Hold appeared in "Neko Atsume no Ie" at the time of shooting ♡ I

If it were a dog and a cat ... Which part school?


(Neighbor Neko: Below) - Nice to meet you, my name is Neko Neko. As an application "Neko Atsume" fan, I could not wait to make my favorite "Neko Atsume" a movie! I actually saw a movie, but a lot of cats have appeared indeed! I was healed very much just by watching it ... ___ ___ 0 ___ ___ 0 ___ ___ 0 Which do you like better, if you are a cat and a dog?

(Ito Atsushi san: Hereafter) - I, actually, I have a dog.

(And) - That's right! So I guess it was shooting with lots of cats this time, did the impression of the cat change?

(Italy) - There was an image that cats did not come close to humans from themselves. A dog comes cheaply when you go from yourself, but in the case of a cat you run away. Even though I lived together, there was an image that each had a life but, actually when I shot with a cat, it was completely different. I think that the cats shot this time are also excellent (lol) They come and go and I am amazed.

(And) - Well, did the impression of the cat better than before?

(I) - I came to like it!

(And) - In the movie, it seems like the main character who is unable to understand with the cat at first gradually coming in contact with the cat, and it is just like the story itself that Mr. Ito told us! Okay ... Did you want to keep cats foolishly?

(I) - That's right! I have only two dogs now and my family has increased, so if I can afford a little more! I guess you are cute as I thought! (Dog, family and cat) It would be nice if everyone should make friends.

(And) - It seems that the attachment to a cat has been boiled very much, but it was lonesome to finish shooting, is not it?

(I) - That's right. It was quite a long time with me, so it was pretty cute.

(And) - So, have you totally loved cats? (Lol)

(I) - Yes! became! became!


(Minato Shiori: below __) - I like both dogs and cats, but it's hard to choose! I like both

(And) - I understand! Both dogs and cats are cute, are not they? (Laugh) Have you had an impression that Mr. Muto seems not to be very friendly to cats like Mr. Ito?

(⇓) - The cats around my house are not turning around at all .... The cats in the vicinity of the house I lived last time comes with me forever! I'm cute and I can not leave when I'm catching up, but ... I guess it's gonna be back home.

(And) - It is very painful .... In this movie I think I had touched a lot of friendly cats, but did the feelings I wanted to have been inspired?

(⇓) - Actually ... (I do not care about the shooting period) I want to keep it forever! But I can not keep it, so I keep my desire to keep (laugh)

When I heard that "Neko Atsume" will be made into a movie ...?


(A) - "Cat thick of the house" is, it is what the movie the only "gathered cat" lovely app simple that will collect the cat. I am making movies for big hit apps, but what did you think when you first heard it?


(Italy) - Because the app 's "Neko Atsume" was popular, there were also people who naturally heard the name, and some people are doing it familiar. At the stage of the proposal (when the offer came) I thought how it would be a story. When I read the script, I was surprised that a human being was saved by a human being thanks to a cat. It is not that everything is a cat, there are various people there, there is human-to-human exchange, and cats are added there and it becomes one. It was interesting and it was a good story. Also, I thought it was fun because it was a possible setting even in the immediate area.
(♡) - I knew the existence of the game, but it was about recognition that there was a guy gathering cats. When I heard the first movie talk, even if I receive an explanation about the application in detail, the application does not have a story ... what will it be like in a movie? I thought. When I read the completed script, the cat started working properly and there was a hero's living ahead. I thought that it is good not just to just leave most of the themes to cats.

Speaking of Neko Atsume, cute goods are popular, but what kind of goods did you care?

(And) - A lot of goods for collecting cats come out among "Neko Atsume" of the application, but this is also actually released and it is becoming popular product. Many of the goods also appeared in the movies! Did you have any goods that Mr. Ito and Mr. Minazu worried about?
(Italy) - I was surprised that cats like nonha and huge balls! I like the size well enough, of course it was small, though. You are interested in various things.
(And) - That is the dog, the image may be stronger if it is called a ball!
(I) - That's right. It seems to get it when you throw it. Even so, cats are big enough to play! I'm really interested in various things (laugh)
(♡) - There is something that cares. I was worried about it all ... Because there are plenty here and there, I kicked them all away while shooting ... that is more memorable. (Lol)
(And) - Oh! Certainly there were plenty of goodies and different goods. It was just that there was no footstep in the foot (laugh) You kicked it off?
(♡) - That's right.
(I) - I am mainly to you (laugh)
(⇓) - No, no matter how carefully it keeps it, I guess (stumble) (laugh)
(And) - There really was plenty of goods! I did not know that there was such a difficulty (lol)
(I) - It was fun to the contrary!
(And) - Goodies as well, but I think that there were really many cats too! Did not you want to step on a cat? (Haha) There are many things that our cats often gather around at your feet and are likely to step on.
(I) - There were scenes coming into the interior, so there were a lot in the side. As expected it never seems to have kicked a cat (lol)
(♡) - Indeed the cat is (laugh)
(Italy) - But I thought that it was nice to be with a cat and feel uncomfortable.
(And) - There were various scenes that cats perform in movies, but that cat is playing, is not it?
(Italy) - It's all like the script. It is truly amazing! I grilled it when I was normal. Of course, I devised a lot of ingenuity, but I also had the behavior that it would not be possible to do so well, so they are really excellent who did it properly with one shot. A lot of nice scenes thanks to the cats were made.

Message from Mr. Ito and Mr. Rina to a cat


(And) - Although it becomes the last question, it is a site that is becoming a neighbor, and a cat is a site that many people who like cats are watching! We are looking forward to seeing the movie attractions for cat lovers! Sorry about the difficult question (sweat)


(I) - I think that many people keep cats, but it is hard to experience that there are so many cats in one space, right? In the movie, Saku Hon (the hero who plays Ito) gets the power to live, energetic or courageous, from many cats. 
Everyone who keeps cats is sometimes healed by the cat when he / she suffers from troubles or suffers in daily life. I think that it is good for those who just watch this movie and that healing power work more positive.


(⇓) - From veteran cats to newcomers cats are all kinds of cats. There are also cinnamon-chans of Scottish Hold that everyone loves and cats are out so much that there are not so many cats out there anyhow, so I'd love to see cats for all of my cat-loving people is!


Mr. Ito and Ms. Naonna are very friendly and I talked a lot about filming episodes with cats ★ In addition to Mr. Ito and Mr. Minato, Mr. Takao Kimura, Tomorrow Taguchi and Kayoko Okubo It also appeared and further raised the world of "Neko Atsume" ♪ Besides the wonderful cast ... Nyasuto has a lot of charming cats ♡ The other cinnamon who participated in the shoot this time There are also many star cats appearing! Everyone, please certainly come and visit the theater to be healed by the world of "Neko Atsume" ♪

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น